Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa


INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH
PRZEZ SAWBED Sp. z o.o. Sp.k.

 

SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie mając na względzie poszanowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)*, przepisy krajowe a także wobec wdrożonych w SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. procedur i mechanizmów dotyczących ochrony danych osobowych – przedstawia poniżej informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania tych danych przez SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej także na potrzeby niniejszej informacji „Administratorem”).

 

Od dnia 25.05.2018 r. we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. można się kontaktować za pośrednictwem adresu: sawbed@sawbed.waw.pl.

 

Poniższa informacja skierowana jest w szczególności do:

 

1) Partnerów handlowych SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej aktualnie na stronie internetowej www. ceidg.gov.pl – będących w szczególności w dostawcami usług – robót budowlanych (podwykonawcy), firm transportowych, dostawców materiałów i sprzętów budowlanych etc.

 

W odniesieniu do kręgu osób wymienionych w pkt 1 powyżej SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. informuje, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczeń (wykonania umowy, zlecenia) niezbędnych do wykonania robót budowlanych na czy też usunięcie wady lub usterki która ujawni się w wybudowanym urządzeniu w okresie gwarancji lub rękojmi udzielonej Inwestorowi lub Zamawiającemu.

 

Dane dotyczące przedstawicieli Partnerów handlowych pozyskane zostały bezpośrednio od nich lub też poprzez publiczne dostępne źródła.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. w szczególności:

 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w szczególności na projektach umów lub formularzach stosowanych przez SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. ale także w zapytaniach handlowych – ofertowych),

 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

 

a) marketingu produktów lub usług własnych,

 

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

 

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

 

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,

 

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

 

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,

 

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym ich załączników,

o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

 

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

 

c) marketingu ( w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług własnych SAWBED Sp. z o.o. Sp.k.,

 

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z SAWBED Sp. z o.o. Sp.k., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez SAWBED Sp. z o.o. Sp.k.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

a) posprzedażowej obsługi klientów SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. (np. obsługi reklamacji dotyczących wad lub usterek wykonanych obiektów – jednakże przez okres nie krótszy niż termin upływu zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi),

 

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących SAWBED Sp. z o.o. Sp.k.,

 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

 

przy czym –

 

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu (także bezpośredniego),

 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 

9) Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu SAWBED Sp. z o.o. Sp.k.): partnerzy handlowi (np. inwestorzy robót budowlanych, inwestorzy zastępczy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru budowlanego, firmy architektoniczne, geolodzy i geodeci, podwykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów, sprzętów i usług niezbędnych w procesie budowlanym ,hurtownie etc.), przedsiębiorców świadczących usługi ochrony terenów budów SAWBED Sp. z o.o. Sp.k., przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące lub niszczące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczące na rzecz SAWBED Sp. z o.o. Sp.k. obsługę prawną lub księgową, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, audytorzy, firmy pośredniczące w zatrudnianiu.

 

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest SAWBED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Siłaczki 3/9/119, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000622018, REGON: 010418803, NIP: 5220012864.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 258 43 59 adresem e-mail sawbed@sawbed.waw.pl lub na adres do korespondencji: ul. Siłaczki 3/9/119, 02-495 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
  6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.